- Gebruikersvoorwaarden

1. Algemeen
1.1 ChristenSingles.org is een ontmoetingsplaats voor actieve singles die graag samen aan activiteiten willen deelnemen. Door je aan te melden bij ChristenSingles.org ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en de regels betreffende privacy.
1.2 De activiteiten die worden aangeboden zijn niet-commercieel en worden door singles zelf georganiseerd.
1.3 Deelname geschiedt geheel voor eigen risico. ChristenSingles.org en organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor verlies, letsel, overlijden, schade of ongemak opgelopen door deelname aan de activiteiten. Men dient er zelf voor te zorgen een goede aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten als men deelneemt aan een activiteit welke aangeboden wordt op ChristenSingles.org.
1.4 Je moet minimaal 20 jaar of ouder zijn om mee te mogen doen met de activiteiten.

2. Registreren
2.1 Je verklaart eerlijke en accurate informatie over jezelf te verschaffen en dat je deze informatie actueel houdt. Als blijkt dat de informatie door jou verschaft onjuist is, behouden wij ons het recht voor om je toegang tot ChristenSingles.org te weigeren.
2.2 Je gaat ermee akkoord om je aan te melden met je echte voornaam.
2.3 Om elkaar te herkennen tijdens een activiteit is een foto in je profielpagina aan te bevelen.
2.4 Om het organiseren van activiteiten in de diverse provincies te bevorderen, is inschrijving gratis en geheel vrijblijvend.
2.5 Je kunt je inschrijving opzeggen door een mail te sturen naar de beheerder of in je profielpagina dit aan te vinken en op OK te klikken.
2.6 ChristenSingles.org behoudt het recht zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten te wijzigen.

3. Gedragsregels
3.1 Je verklaart geen berichten te zullen plaatsen of versturen die obsceen, vulgair, lasterlijk, hatelijk, dreigend, beledigend zijn of die in strijd zijn met de wetgeving.
3.2 Het is niet toegestaan om ChristenSingles.org te gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële of niet commerciële doelen dan ook.
3.3 Je registratie is persoonlijk en niet overdraagbaar. Je verklaart je wachtwoord niet te zullen overdragen aan iemand anders.
3.4 Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar eigen interacties op de site en voor wat hij/zij daarop publiceert.

4. Veiligheid
4.1 Gegevens worden bewaard in een database met passende en toereikende beveiligingsvoorzieningen. Maatregelen worden getroffen om deze voorzieningen up-to-date te houden om zodoende aan ons ter beschikking gestelde gegevens zo veilig mogelijk te stellen.
4.2 Bij gebleken inbraak op onze database, pogingen of aanduidingen daartoe, wordt aangifte gedaan bij de strafvorderlijke autoriteiten en zullen de daders indien mogelijk door ons in rechte worden aangesproken. Indien sprake is van een overmachtsituatie doordat, ondanks onze passende beveiligingsmaatregelen, onverhoopt toch persoongegevens uit onze database zouden worden ontvreemd dan accepteren wij hiervoor geen aansprakelijkheid.

5. Aansprakelijkheid
5.1 ChristenSingles.org aanvaardt in géén geval aansprakelijkheid of is verantwoordelijk voor
a. beschadiging in welke vorm dan ook, door gebruik van onze website of met tijdelijke onmogelijkheid deze website te raadplegen.
b. content geplaatst door organiserende singles of reacties hierop.
c. hinderlijk gedrag van derden die jou (her)kennen, noch voor hinderlijk gedrag van derden die deelnemers blijven achtervolgen of enig ander voortvloeiend ongemak ontstaan uit contact tussen deelnemers.
d. directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit gebruik van onze website.
e. verspreiding van informatie die onverhoopt is voorzien van virussen.
f. enige informatie die je hebt verkregen via onze website, noch voor daaruit voortvloeiende gevolgen.
5.2 ChristenSingles.org doet afstand van alle aansprakelijkheid voor daden of nalatigheden van leden, in welke vorm dan ook.

6. Rechten
6.1 ChristenSingles.org behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren welke zich niet aan de regels, algemene voorwaarden of ons privacybeleid houden. Zij worden daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte gebracht.
6.2 ChristenSingles.org is gerechtigd inschrijving zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot ChristenSingles.org geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien je één of meer van je verplichtingen jegens ons niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt.
6.3 ChristenSingles.org behoudt zich het recht voor om door deelnemers gepubliceerde berichten aan te passen of geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien dit passend of noodzakelijk wordt geacht.
6.4 ChristenSingles die informatie verzwijgen die het bestaansrecht of de voortgang van ChristenSingles.org bedreigen, kunnen per direct geroyeerd worden.

7. Privacy
7.1 Emailberichten tussen geregistreerde singles onderling worden door ons als privé beschouwd.
ChristenSingles.org behoudt zich echter het recht voor om bij klachten berichtenverkeer in te zien om daarmee klachten na te kunnen trekken. Wanneer nodig, wordt men gewaarschuwd of verdere toegang tot de website wordt geweigerd.
7.2 ChristenSingles.org garandeert dat zij privacygevoelige informatie, zoals emailadressen en andere persoonsgebonden informatie, nimmer aan derden zal verstrekken, tenzij de rechterlijke macht daartoe opdracht geeft.

8. Prijs en betaling
8.1 Om het organiseren van activiteiten in de diverse provincies te bevorderen, is inschrijving gratis en geheel vrijblijvend.

9. Slotbepaling
9.1 Wanneer ChristenSingles.org wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen deelnemers en ChristenSingles.org bestaan over op deze andere rechtspersoon.